Groningen, 14 maart 2016

Onderwerp: Dringende oproep:

• Stop verdere bouw van het Groninger Forum.
• Behoud Stad en Ommelanden voor een ramp!

Aan: alle leden van de gemeenteraad en Provinciale Staten van Groningen

Zeer geachte dames en heren politici,

Als betrokken burger van de stad moet ik al jaren de ontwikkelingen van het Groninger Forum met lede onder ogen zien. En met mij zeer velen! Ben zelf niet actief politiek meer betrokken. Ooit betrokken geweest bij de start van de Stadspartij en kandidaat geweest van de eerste lichting voor de gemeenteraad. Mijn achtergrond: sociale wetenschapper en jarenlang werkzaam geweest bij diverse gemeentelijke overheden.

In 2007 bij de provincie Groningen en later bij de gemeente Groningen met een persoonlijke missie begonnen tegen het consumentenvuurwerk. Destijds helaas – behoudens de Partij voor de Dieren – vond mijn stem geen gehoor. Thans 9 jaren later een maatschappelijk debat met in 2016 niet minder dan 680 organisaties die voorstander zijn van een verbod op het consumentenvuurwerk. Vuurwerkproducent China stak dit jaar de hand in eigen boezem en begon in een aantal grote steden met vuurwerkverboden. Vele steden zullen daar nu ongetwijfeld volgen. De wonderen zijn de wereld nog niet uit! Helaas missen we in Nederland ook op dit punt nog voldoende politieke DAADKRACHT!

Verzoek:
Ik doe als burger – en ik ben van mening dat ik namens zeer velen spreek in onze Groningse samenleving – een zeer dringend beroep op al uw kennis, politieke ervaringen en steun van uw diverse achterbannen om zowel de stad Groningen en haar provincie te behouden voor een groot fiasco, een historische blunder van de grootste orde, onverantwoordelijk bestuur, misbruik van macht, misleiding door enkelingen om tegen alle stromen in de bouw van het Groninger Forum alsnog voort te zetten!

U kunt dit met elkaar voorkomen! In een ultieme poging om in eendrachtige samenwerking en bundeling van al uw krachten de handen in één te slaan en heel even – voor zover die spelen – eigen politieke belangen in de vrieskast te zetten.

De sleutel ligt in handen van de Provinciale Staten. Als deze hoofdsponsor alsnog besluit om een nader onderzoek in te stellen naar de vele misleidingen die Ronald Kaatee zaterdag 12 maart jl. in zijn opinieartikel in het Dagblad van het Noorden schreef (Citaat):

“De geschiedenis rond de bouw van het Groninger Forum hangt van misleiding aan elkaar. Dat begint al bij de publieksenquête uit 2007 over de keuze van het ontwerp. Tot schrik van zeer veel Groningers kregen ze zeven modernistische varianten voorgeschoteld. Op grond van de belofte dat de Oostwand met respect voor de historische omgeving zou worden herbouwd, was dat een onaangename verrassing. Toeval was het niet, de stedenbouwkundigen en het gemeentebestuur hadden hun conclusies getrokken uit de gang van zaken rond het Waagstraat- project. Daar had meer dan 80% van de kiezers gekozen voor het historiserende ontwerp van Natalini, die plotsklaps en tot schrik van de gemeente was veranderd van een modernist in een traditionalist. De voorkeur van de bevolking was dus duidelijk, net als de voorkeur van de stedenbouwkundigen voor modernistische, spraakmakende architectuur.
Vervolgens ging Provinciale Staten moeilijk doen over de subsidieverlening en mocht de commissie Terlouw die plooi gladstrijken met een mooi rapport (april 2011) waarin een aantal suggesties werden gedaan voor de versterking van het inhoudelijke concept van het Forum (de oogst viel de commissie overigens tegen). De belangrijkste suggestie voor een kansrijke toevoeging aan het Forum-concept betrof het organiseren van wisseltentoonstellingen samen met andere Groningse musea over de geschiedenis van stad en ommelanden. Dat zou ook nog eens goed zijn voor het snel afnemende draagvlak. Mede dankzij deze suggestie raakte Provinciale Staten in tweede instantie toch overtuigd van de zin van de buitenproportioneel hoge provinciale REP-subsidie van 35 miljoen euro voor dit project. Vervelend is nu alleen dat er inmiddels een directeur bij het Groninger Forum is aangetreden, die in niet mis te verstane woorden heeft aangegeven helemaal niets met geschiedenis te hebben en die in plaats van een ‘Newseum’ (onderdeel van het Forum) liever van een ‘Nuseum’ spreekt. Ondertussen denkt deze directeur, de heer Nijdam, hard na over manieren om wat hij ‘warmtezoekers’ noemt uit het Groninger Forum te weren”.

Samengevat in het artikel worden de volgende misleidingen genoemd:

* de zeven modernistische ontwerpen;

* Terlouw met zijn nadruk op geschiedenis waar Nijdam niets mee wil;

* het voorgespiegelde economische rendement.

Als er sprake blijkt te zijn van diverse misleidingen kan er zo wie zo niet verder gebouwd worden en zal er eerst nader onderzoek moeten komen. Misleiding in de politiek is zoals u bekend een politieke doodzonde! De voorbeelden zijn te over! Staatssecretarissen en ministers moeten het veld ruimen als er gesjoemeld wordt met informatie, als Tweede Kamerleden op het verkeerde been worden gezet met onjuiste, misleidende informatie!

Als je met de wetenschap van vandaag, maandag 14 maart 2016, met elkaar over de kennis beschikt dat je 35 miljoen Euro uit de provinciale gemeenschap spot stopt in een project dat op alle fronten afstevent op een fiasco ben je medeverantwoordelijk voor dit fiasco ! De kiezer zal uiteindelijk hierop gaan afrekenen!

Ik doe een Zeer Dringend Verzoek op Eendrachtige Samenwerking. Stop de verdere bouw van het Groninger Forum. Behoud Stad en Ommelanden voor een ramp!

De bewoners van Stad en Ommelanden, hun kinderen en nageslacht zullen u Eeuwig dankbaar zijn!

Met vriendelijke groet,
Johan Meijering

Return to Top ▲Return to Top ▲